Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Word of the day

prevaricate \prih-VAIR-uh-kayt\, intransitive verb:

To depart from or evade the truth; to speak with equivocation.

Prevaricate derives from the past participle of Latin praevaricari, "to pass in front of, or over, by straddling; to walk crookedly; to collude," from prae, "before, in front of" + varicare, "to straddle," from varicus, "straddling," from varus, "bent."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου